e - DZIENNIK

 Logowanie Librus                  

 

Aplikacja mobilna Librus

 


 Od 1.09.2020 roku wniosek o WYGENEROWANIE NOWEGO HASŁA DO KONTA można złożyć tradycyjnie lub elektronicznie:

 - wersja tradycyjna (do wydrukowania ze strony internetowej szkoły) przekazana wychowawcy klasy przez dziecko.

 Wniosek dla rodzica/opiekuna

 Wniosek dla ucznia


- wersja elektroniczna - email o treści podanej poniżej przesłany na adres email administratora: adminlibrus@sp2jozefow.pl

 

Treść wniosku przesłanego pocztą elektroniczną:

KONTO RODZICA
WNIOSKUJĄCY: _______________________________ (imię i nazwisko rodzica)
Proszę o wygenerowanie nowego hasła dla rodzica/opiekuna do dziennika elektronicznego LIBRUS SYNERGIA do konta mojej córki/syna ____________ (imię i nazwisko dziecka) z klasy ______


KONTO UCZNIA
WNIOSKUJĄCY: __________________________ (imię i nazwisko ucznia)
Proszę o wygenerowanie nowego hasła do dziennika elektronicznego LIBRUS SYNERGIA dla ucznia/uczennicy _________(imię i nazwisko ucznia/uczennicy) z klasy _______

Hasło i login ZAWSZE są przekazywane przez wychowawcę telefonicznie lub w zaklejonej kopercie podanej przez dziecko.

 

Ważne informacje:

1. Do librusa można logować się przez aplikację w telefonie oraz przez  przeglądarkę internetową np. chrom, firefox, microsoft edge i inne.

2. Podczas logowania się przez przeglądarkę wszystko jest bezpłatne. W aplikacji niektóre funkcje są płatne tzw. mobilne dodatki.

3. Warto mieć login rodzica zapisany w bezpiecznym miejscu - bez loginu nie można zrobić przypomnienia hasła.

4. Rodzic może sam wygenerować nowe hasło dziecku - funkcja ta dostępna jest tylko po zalogowaniu przez przeglądarkę, nie w aplikacji.

 


 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Firma LIBRUS jest liderem w branży dzienników elektronicznych na Polskim rynku edukacyjnym. Ten e-Dziennik funkcjonuje już w ponad 1200 szkołach w Polsce, a korzysta z niego ponad 1 milion użytkowników. System ten stał się tak popularny głównie dlatego, że jakościowo znacznie przewyższa oprogramowanie firm konkurencyjnych, a szkoły korzystające z tego dziennika mogą liczyć na wysokiej jakości pomoc techniczną, dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych oraz technologii patentowanych przez Librus.

System Librus stał się jednym z nielicznych w Polsce rozwiązań technologicznych, które umożliwia szkołom rezygnację z prowadzenia dokumentacji tradycyjnej (papierowej) na rzecz prowadzenia jej wyłącznie w formie elektronicznego dziennika, w całkowitej zgodności nie tylko ze znowelizowanym Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie prowadzenia przez placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania, ale także ze wszystkimi aktami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa danych osobowych. System zawiera również kompletną bibliotekę rozkładów materiałów nauczania do podręczników kilkudziesięciu wydawców edukacyjnych, niezbędną w efektywnym wykonywaniu przez nauczycieli codziennych zadań oraz obowiązków służbowych.

Czym jest dziennik elektroniczny?

Jest to system informatyczny, którego celem jest umożliwienie szkole dokumentowania przebiegu nauczania w formie elektronicznej (baza danych, aplikacja). Podstawowym celem dziennika elektronicznego nie jest udostępnianie danych za pomocą sieci Internet czy wysyłania wiadomości SMS. Żaden akt prawny nie nakłada na szkołę/samorząd obowiązku aby takie dane udostępniać poza placówkę szkolną (np. przez Internet) i nie jest to w Polsce elementem bezpłatnej edukacji. Wybrane szkoły prowadzą dzienniki elektroniczne jako systemy zarządzania placówką oświatową i nie decydują się na udostępnianie danych rodzicom i uczniom za pomocą np. sieci Internet. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zdecydowało się nakazać samorządom wyposażenia wszystkich szkół w dzienniki elektroniczne i nie zobligowało ich do udostępniania rodzicom danych za pomocą sieci Internet (zdalny dostęp do dokumentacji).

Kto powinien płacić za dziennik elektroniczny?

Opłatę za zakup licencji oraz wdrożenie dziennika elektronicznego powinna ponieść placówka oświatowa/samorząd ponieważ prowadzenie dziennika elektronicznego wpisuje się w bezpłatną edukację (ustawa o systemie oświaty). Jest kwestią szkoły i organu ją prowadzącego czy decyduje się prowadzić dzienniki w formie papierowej (koszt zakupu dzienników) czy w formie elektronicznej (koszt zakupu oprogramowania i sprzętu). W żadnym z tych wypadków kosztami tymi nie mogą zostać obciążeni rodzice. W przypadku e-dziennika Librus opłata ta wynosi od 300 zł (bez urządzenia skanującego) do 1150 zł (ze skanerem) od placówki szkolnej (jest to opłata jednorazowa) oraz średnią kwotę od 60 zł do 500zł za każdy kolejny rok ( w zależności od wielkości szkoły) jako opłatę z tytułu utrzymania powierzchni serwera, łącz internetowych, aktualizacji oraz przedłużenia licencji na użytkowanie oprogramowania. Opłaty te ponoszą oczywiście na rzecz Librus zainteresowane szkoły, samorządy, organy prowadzące. Ponoszą one również koszty szkoleń personelu w szkole, które są niezbędne do właściwej obsługi dziennika elektronicznego.

Każdy rodzic ma prawo bezpłatnego dostępu do dziennika na terenie placówki szkolnej.

W ramach dostępu do dziennika elektronicznego LIBRUS każdemu rodzicowi oraz uczniowi przysługuje wgląd do dokumentacji szkolnej (oceny, nieobecności, uwagi, dane osobowe - rodzaj danych gromadzonych w dokumentacji szkolnej precyzują właściwe rozporządzenia MEN). Dostęp do tych danych odbywa się z wykorzystaniem modułu Kartoteka Ucznia w asyście pracownika szkoły (nauczyciela, dyrektora) identycznie jak w przypadku dokumentacji tradycyjnej (papierowej) i również zgodnie z zaleceniami MEN nie może podlegać opłacie. Moduł służący prezentacji danych każdemu rodzicowi znajduje się na każdym koncie nauczycielskim (menu: Oceny Nieobecności -> Kartoteka Ucznia). Wybrane funkcje dziennika elektronicznego mogą także być dostępne dla rodziców zdalnie (poza terenem placówki), a do ich użycia wykorzystuje się otrzymany bezpłatnie od szkoły login i hasło jako dane dostępowe do dziennika elektronicznego. Każdy rodzic oraz uczeń posiada identyczny interfejs oraz funkcje na swoim koncie i może bezpłatnie korespondować z nauczycielami, czytać szkolne ogłoszenia czy przeglądać plan lekcji lub szkolny terminarz wydarzeń. Rodzice powinni zostać poinformowani o tym, że bez potrzeby ponoszenia jakichkolwiek opłat, mogą korzystać z dostępu do pełnej dokumentacji szkolnej dotyczącej ich dziecka na terenie placówki szkolnej.

Za co LIBRUS zgodnie z prawem może pobierać opłatę?

Firma LIBRUS świadczy w swoim Systemie dodatkowe usługi. Należą do nich m.in. usługa SMSInfo, SMSzkolny oraz usługa rozszerzenia funkcjonalności konta o elektroniczny przesył wybranych danych (ocen oraz nieobecności) do dowolnego miejsca na świecie. Wszystkie te usługi są usługami elektronicznymi, nie edukacyjnymi, a zatem podlegają pod regulacje zawarte w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a nie ustawę o systemie oświaty. Żaden akt prawny nie obliguje placówek oświatowych do świadczenia takich usług więc nie może to być postrzegane jako obowiązkowy element bezpłatnej edukacji.

Kto może zakupić dodatkowe usługi elektroniczne w LIBRUS i kto jest ich odbiorcą?

Jak zgodnie z zaleceniami MEN powinna zostać zorganizowana zbiórka pieniędzy w szkole?

Odbiorcą dodatkowych usług elektronicznych Librus są rodzice oraz uczniowie. Zakup tych usług może być dokonany dla użytkowników przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego, placówkę szkolną, sponsorów, fundacje etc. Usługi te mogą zakupić także sami zainteresowani użytkownicy. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem MEN wyrażonym w piśmie nr DKOW-WOKW-DD-5007/17/2010, a także zgodnie z ustawą o systemie oświaty art. 54 ust. 8, szkoły mogą dokonać w imieniu Rady Rodziców zbiórki opłat po uprzednim udzieleniu przez nią pełnomocnictwa na przeprowadzenie takiej zbiórki na przykład pracownikowi szkoły (w takim przypadku osoby prowadzące zbiórkę informują, że prowadzona jest ona na rzecz i w imieniu Rady Rodziców).

Ponadto, ponieważ opłata dotyczy usługi elektronicznej, a nie edukacyjnej, może ona zostać wniesiona bezpośrednio na rzecz firmy świadczącej usługę.

 

Z dziennikiem LIBRUS SYNERGIA można zapoznać się na stronie:
https://synergia.librus.pl/informacje/rodzic-i-uczen