Misja szkoły

CELE SZKOŁY:

Cele ogólne – perspektywiczno- strategiczne:

 • promować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku
 • rozwijać samodzielność uczniów
 • podnosić jakość nauczania i uczenia się
 • podejmować działania służące podniesieniu bezpieczeństwa w szkole

Cele etapowe i operacyjne:

 • wypracować efektywne metody pracy z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce
 • dobrze i na miarę indywidualnych możliwości uczniów przygotować do podjęcia nauki w gimnazjum
 • włączyć większą liczbę rodziców w życie szkoły.

W dobie przemian oświatowych wyłania się potrzeba nowego spojrzenia na proces i kierunek rozwoju oświaty i edukacji.  Edukacja promująca rozwój stawia przed nami szczególne zadania. Jednym z naczelnych zadań jest stworzenie warunków do wielostronnego kształtowania osobowości wychowanków, ich sfery intelektualnej, fizycznej, społecznej i moralnej. Szkoła jest zobowiązana organizować swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych ucznia, uwzględniając przy tym potrzeby i oczekiwania rodziców oraz środowiska lokalnego. Koncepcja pracy szkoły powinna być elementem codziennej praktyki szkolnej, a jej ewaluacja dostarczać informacji, które pomogą dyrektorowi i nauczycielom podejmować słuszne i uzasadnione decyzje odnośnie swojej pracy oraz działalności całej placówki. Musi ona mieć fundamenty w tradycji szkoły, być znana i akceptowana przez nauczycieli i rodziców.

 

Planowanie rozwoju placówki

 

Wizja szkoły:

 

Szkoła

 • Będzie placówką nowoczesną, oferującą uczniom i ich rodzicom atrakcyjne warunki zdobywania nowych doświadczeń, swoim pracownikom atrakcyjne miejsce pracy, a wszystkim razem szansę rozwoju.
 • Będzie dążyć do zapewnienia optymalnych warunków sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji całego środowiska szkolnego w poczuciu pełnego bezpieczeństwa.
 • Da możliwość korzystania z wiedzy i umiejętności kompetentnej, wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
 • Będzie posiadać bazę pozwalającą na pełną realizację zadań w zakresie indywidualnego podejścia do każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych.
 • Swoje zadania realizować będzie w pełnej współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia – rodzice są partnerami szkoły i współautorami podejmowanych działań.
 • Zadba, aby nasi absolwenci byli otwarci na świat i zdobywanie wiedzy, otwarci na drugiego człowieka oraz potrafili współdziałać z innymi.
 • Będzie w pełni wykorzystywać i pozyskiwać środki, w tym środki z Unii Europejskiej.
 • Zapewniać bezpieczeństwo, opiekę, dobre samopoczucie oraz możliwość budowania poczucia własnej wartości.
 • Wspomagać i ukierunkowywać wszechstronny rozwój ucznia, we wszystkich dziedzinach życia, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami.
 • Będzie otwarta na pełną współpracę ze środowiskiem rodzinnym uczniów, będzie wspierać działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.
 • Zapewniać wysokiej jakości edukację prowadzoną przez kompetentnych nauczycieli.
 • Organizować sprawne funkcjonowanie szkoły i współpracę ze środowiskiem lokalnym.